Inwestycje

Rozwój gminy możliwy jest dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Inwestycje realizowane na terenie gminy Laszki mają na celu wzmocnienie konkurencyjności, wzrost atrakcyjności oraz podnoszenie pozycji regionu jako miejsca aktywności gospodarczej. Wszystkie wyżej wymienione elementy stanowią fundament ekonomicznej pomyślności i standardu życia mieszkańców gminy.

Priorytetowe obszary rozwoju:

  • infrastruktura,
  • rynek pracy,
  • rolnictwo.

Źródła identyfikacji zapotrzebowania na realizację projektu:

  • oczekiwania społeczno-gospodarcze ujawnione w wyniku interpelacji społecznych,
  • analiza sytuacji jakości i dostępności infrastruktury oraz potrzeb jego poprawy ustalony przez administrację samorządową,
  • ukierunkowanie strategii rozwoju gminy jako beneficjenta bezpośredniego oraz beneficjentów pośrednich gminy.
 

Źródłami identyfikacji projektów inwestycyjnych na terenie gminy Laszki są informacje zebrane na podstawie dostępnej dokumentacji oraz analizy problemów przedstawianych poprzez zaangażowanie jednostek ruchu społecznego w działania rozwoju gminy. Podstawą ustalenia problemów i sposobów ich rozwiązań są opinie dotyczące oczekiwań społeczno-gospodarczych, zgłaszane do władz samorządowych. Problematyka podnoszona przez opinie społeczną jest zbieżna z celami strategii rozwoju całej gminy.

Długofalowym celem realizowanych inwestycji jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów objętych projektami inwestycyjnymi. Realizacje projektów na terenie gminy w bezpośredni sposób mają przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności dla inwestorów obszarów restrukturyzowanych oraz w bezpośredni sposób przyczyniają się do tworzenia przyjaznego środowiska dla rozwoju mikro i makro przedsiębiorstw. Wdrażanie projektów wpływa znacząco na zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych.

Spójna, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i drogowa, dostępność komunikacyjna głównych ośrodków aktywności gospodarczej oraz terenów atrakcyjnych turystycznie stanowią podstawę rozwoju gospodarczego regionu.

Inwestycje w sprawny i spójny układ drogowych szlaków komunikacyjnych oraz infrastrukturę techniczną na obszarach istotnych dla rozwoju regionu, dostosowanie obiektów pod względem parametrów do wymogów

Inwestycje - Lądowisko Laszki