Dogodne warunki do tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw

Gmina Laszki wyposażona jest w sieć wodociągową o długości 81,3 km obsługiwana przez Zakład Wodociagów i Kanalizacji. Z sieci wodociągowej korzysta 6215 osób. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 37 000 mb i odbiera ścieki od 1538 osób. Do istniejącej oczyszczalni ścieków podłączonych jest 480 gospodarstw. Długość czynnej sieci gazowej na terenie gminy wynosi 88,1 km. Infrastrukturę drogowa gminy stanowią:

 • drogi powiatowe - 65,6 km,
 • gminne - 38,2 km
 • wewnętrzne o długości 273 km.

Podjęte zostały również uchwały dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • Uchwała Nr V/56/2011 Rady Gminy Laszki z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Laszki, Bobrówka, Korzenica.
 • Uchwała Nr V/57/2011 Rady Gminy Laszki z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wietlin Wieś, Wietlin Pierwszy, Wysocko, Wietlin Trzeci, Laszki, Bobrówka.

Podstawą prawidłowego funkcjonowania transportu jest siec drogowa dostosowana do obowiązujących wymogów i oczekiwań społeczności lokalnej. Gminę Laszki charakteryzuje najgęstsza i najdłuższa sieć dróg w Powiecie Jarosławskim oraz bliska lokalizacja głównych szlaków komunikacyjnych. Najważniejsze z nich to:

 • międzynarodowa trasa E-40 (Niemcy – Ukraina) będąca istotnym szlakiem tranzytowym pomiędzy Rosją, a południowym wschodem Europy,
 • droga krajowa nr 4 biegnąca z południa Polski do przejścia granicznego w Korczowej łączącego Polskę z Ukrainą,
 • infrastruktura drogowa stanowiąca połączenie Powiatu Jarosławskiego w kierunku południowym ze Słowacja oraz na północ z Lublinem i Warszawa.

W pobliżu gminy Laszki planowana jest budowa przebiegającej przez powiat Jarosławski autostrady A4 Zachód – Wschód (do granicy w Korczowej).

Na terenie gminy znajduje się 5 oddziałów przedszkolnych, 5 szkół podstawowych oraz gimnazjum. W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 250 podmiotów gospodarczych. Liczba osób pracujących ogółem wynosi 466. Największą część spośród osób pracujących zatrudniona jest w sektorze usług nierynkowych (229 osób). Wysoki odsetek osób bezrobotnych daje możliwość pozyskania pracowników na lokalnym rynku.

Tereny inwestycyjne

Gmina Laszki pragnie poinformować o zakończeniu przedinwestycyjnego etapu prac pt. „Sporządzenie dokumentacji technicznej i wymaganych dokumentów dotyczących terenu inwestycyjnego – Lądowisko Laszki” będących częścią realizacji projektu: Zagospodarowanie terenów „Laszki-Lądowisko”.

Poddziałanie 6.2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych” jest instrumentem finansowym, którego celem jest zwiększenie trakcyjności inwestycyjnej terenów będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego. Poddziałanie zakłada dofinansowanie wstępnego przygotowania dużych, atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje.

W ramach poddziałania 6.2.2. gmina Laszki otrzymała wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej dla zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej i wymaganych dokumentów dotyczących terenu inwestycyjnego – Lądowisko Laszki”. Wartość prac związanych z etapem przedinwestycyjnym wyniosła 163 200 PLN. Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji dotyczącej:

 • koncepcji zagospodarowania terenu,
 • kompleksowych badań geotechnicznych,
 • studium wykonalności, w tym raport o barierach inwestycyjnych,
 • klimatu inwestycyjnego dla danej lokalizacji,

fragment planu zagospodarowania przestrzennego projektu „Lądowisko Laszki”

Lądowisko Laszki

Rozwój przestrzenny gminy - Lądowisko Laszki