Rozwój przestrzenny gminy

Podstawą rozwoju gospodarczego jest określenie kierunków i zasad rozwoju przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Laszki uchwalone zostało uchwałą Rady Gminy Laszki Nr XXII/147/05 z dnia 25 lutego 2005 roku. W dniu 29 czerwca 2011 roku Uchwała Rady Gminy Laszki Nr V/55/2011 przystąpiono do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Laszki.

Opracowywany plan wskazuje:

  • Tereny przydatne do rozwoju funkcji mieszkaniowej i usługowej,
  • Tereny przydatne do rozwoju funkcji technicznoprodukcyjnej,
  • Tereny przydatne do rozwoju funkcji wypoczynkoworekreacyjnej,
  • Tereny przydatne do rozwoju funkcji rolniczej,
  • Tereny przydatne do rozwoju funkcji leśnej.
 

Podjęte zostały również uchwały dotyczące sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Uchwała Nr V/56/2011 Rady Gminy Laszki z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Laszki, Bobrówka, Korzenica.
  • Uchwała Nr V/57/2011 Rady Gminy Laszki z dnia 29 czerwca 2011 roku, w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wietlin Wieś, Wietlin Pierwszy, Wysocko, Wietlin Trzeci, Laszki, Bobrówka.
Rozwój przestrzenny gminy - Lądowisko Laszki